Privacy

Privacystatement Menzis

Privacystatement Menzis

18 september 2012 

Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. zijn risicodrager van uw Hema Zorgverzekering, zij maken onderdeel uit van de Menzis Groep. Voor wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens bij uitvoering van deze verzekering is Menzis dus verantwoordelijke. Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden. 

Inleiding

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U heeft ons uw persoonsgegevens toevertrouwd. U mag er dus van uit gaan dat wij alles doet om uw privacy te beschermen. Wij vinden dat erg belangrijk. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Met deze privacy statement willen wij u informeren over de volgende onderwerpen: 

1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt
2. Hoe beschermt Menzis uw privacy, ook op het internet
3. Wat zijn uw rechten
4. Wanneer worden uw gegevens verstrekt
5. Klachten over uw privacy
6. Wijzigingen

1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wanneer u een verzekering aanvraagt, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens. Uw gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitvoeren van de verzekering. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor zaken die voor ons van groot belang zijn zoals het bestrijden van fraude en om u te informeren over andere producten en diensten van Menzis. Ook kunnen wij u informatie van de andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep aanbieden. Soms bestaat er een wettelijke plicht waardoor wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 

Menzis moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden. Zo’n melding moet worden gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens of de functionaris van de gegevensbescherming. Wij hebben melding gedaan aan de functionaris van de gegevensbescherming. 

Omdat u een ziektekostenverzekering heeft afgesloten, hebben wij in veel gevallen gegevens nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Vaak valt het verzamelen en gebruiken van gezondheidsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Bijvoorbeeld als die gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw recht op vergoeding. Medewerkers mogen deze gegevens dan alleen inzien en gebruiken als ze die nodig hebben om hun werk uit te voeren en als ze werken onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Dit is de zogenaamde ‘functionele eenheid’. De medewerkers die vallen onder de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. De medisch adviseur heeft op grond van de wet een verplichting tot geheimhouding (beroepsgeheim). 

Als u klant bent bij ons, dan mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over haar andere producten en diensten of vergelijkbare producten en diensten van andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt kunt u ons dit laten weten (recht van verzet). U kunt een brief sturen naar het adres genoemd onder nummer 3. Als u van ons een e-mail of brief krijgt waarin wij u informeren over andere producten en diensten zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd. Ook als wij u bellen wordt u op de mogelijkheid van verzet gewezen. 

Bent u geen klant bij ons, maar heeft u wel persoonsgegevens aan ons verstrekt dan mogen wij die gegevens gebruiken om u brieven te sturen over haar producten en diensten. Als u dit niet wilt kunt u dat laten weten door een brief te sturen naar het adres genoemd onder nummer 3. Uw e-mailadres mogen we alleen gebruiken wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u van ons een e-mail krijgt nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd. 

Als u geen klant van ons bent mogen wij u bellen, behalve als u bent opgenomen in het Bel Me Niet register of als u op andere wijze aan ons heeft laten weten niet gebeld te willen worden. 

2. Hoe beschermt Menzis uw privacy, ook op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Als u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens met ons uitwisselt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot. Of u de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het internet). Als u de sleutel of het slot ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden. 

Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Om uw privacy te beschermen is het gebruik van cookies met uitgebreide regels omgeven. Alle informatie over cookies op onze websites kunt u lezen in onze Cookiepolicy. 

3. Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die wij van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen u een overzicht te sturen van die gegevens. Wij zullen u dit overzicht binnen vier weken sturen. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Menzis vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan: 

Menzis t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE 

Ook vragen over deze privacy statement kunt u sturen naar bovenstaand adres. 

Als u liever geen informatie over ander producten en diensten van ons wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten. Dit kan per brief of e-mail. 

Per brief:
Menzis
t.a.v. afdeling Marketing
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude. 

4. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?

Als u uw gegevens wilt inzien, moeten wij eerst zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Als het om gezondheidsgegevens gaat gelden er extra strenge regels. Deze gegevens worden niet verstrekt per telefoon of per onbeveiligde e-mail. Gezondheidsgegevens over andere personen die op uw polis staan, worden niet verstrekt behalve als het gaat om uw kind dat jonger is dan 16 jaar. 

Wij zullen uw algemene gegevens, dit zijn uw naam adres en woonplaats en uw verzekeringskenmerken doorgeven aan zorgverleners. Verzekeringskenmerken zijn de door u afgesloten verzekeringen en uw verzekerdennummer. Dit doen we elektronisch met het zogenaamde VECOZO netwerk. Met deze gegevens kan uw declaratie door de zorgverleners rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. De zorgverlener kan controleren of u verzekerd bent, bij wie en welke verzekeringen u heeft afgesloten. 

Als u wilt dat uw adres geheim blijft kunt u de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) hierover een brief sturen. Het GBA zal uw adres dan als geheim registreren. Menzis controleert opgegeven adressen in het GBA. Als een adres als geheim is geregistreerd bij het GBA, nemen wij die registratie over. Hierdoor kan niemand bij ons uw adresgegevens zien. Ook zorgaanbieders kunnen dan niet via het VECOZO netwerk uw adresgegevens zien. 

5. Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een brief schrijven aan de afdeling Klachten en Bezwaar van Menzis. Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) De SKGZ legt de klacht eerst voor aan de Ombudsman. De Ombudsman zal proberen te bemiddelen. Als u een klacht aan de SKGZ wilt voorleggen moet u dit doen binnen een jaar nadat u antwoord van ons heeft gekregen. Hieronder het adres van de afdeling Klachten en Bezwaar en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen:

Menzis
T.a.v. afdeling Klachten en Bezwaar
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG ZEIST

6. Wijzigingen

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste privacy statement.